Program de studiu: Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (ISPM)
Diploma acordată: Inginer
Durata studiilor: 4 ani
Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență
Misiunea principală este formarea de specialiști cu înaltă calificare în activitatea de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor și instalațiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților (construcții hidroedilitare), în condițiile asigurării protecției împotriva mediului înconjurător. Prin specificul său, specializarea este situată la granița dintre alte specializări din domeniul inginerie civilă, și anume: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională; Construcții Hidrotehnice iar prin cunoștințele obținute de studenți în domeniul protecției mediului, specializarea se înrudește cu Ingineria Mediului.
Având în vedere diversitatea domeniilor în care se asigură pregătirea studenților, absolvenții specializării vor fi în măsură să acopere necesarul de cadre specializate în domeniul construcțiilor hidroedilitare, al instituțiilor cu aceste preocupări: prefecturi, primării, regii de gospodărire comunală, agenții de protecția mediului, sectorul de igienă publică din cadrul Poliției Sanitare etc. precum și către activitatea de execuție a construcțiilor din acest segment sau de alte tipuri.
 
Obiectivele programului de studii sunt:
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate constructiilor, ex. Autocad,  Intelsoft, etc ;
  • Dobândirea de abilităţi de utilizare a metodelor numerice în rezolvarea problemelor cu caracter ingineresc;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative de bază privind structura şi proprietăţile materialelor de constructii;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bazǎ şi abilitǎţi practice în domeniul termotehnicii aplicate;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază şi abilităţi necesare pentru organizarea șantierelor și executia efectivă a construcțiilor;
  • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative de bază privind proiectarea și execuția construcțiilor hidroedilitare, în concordanță cu nevoile localităților și situația existentă, asigurându-se astfel:
                                  -  alimentarea cu apă potabilă de calitate adecvată;
                                   - evacuarea apelor uzate rezultate ca urmare a folosirii apei;
                                   - evacuarea apelor meteorice în condiții sanitare și de siguranță;
                                   - proiectarea și executarea stațiilor de pompare;
                                   - proiectarea și executarea stațiilor de epurare;
  •  Asigurarea nivelului de cunoștințe minim necesar pentru a înțelege și a pune în practică măsurile impuse de imperativul actual al protecției mediului înconjurător.