În 1976, în cadrul Institutului Pedagogic din Oradea funcționau secţii de subingineri. Cursurile de zi au durat până în anul 1986, iar cursurile serale până în anul 1993. În perioada 1976-1989 numele Institutului Pedagogic s-a schimbat succesiv în Institutul de Studii Superioare şi apoi în Institutul de Subingineri Oradea.
          După revoluţia din 1989, învăţământul superior românesc a revenit la tradiţia românească corelată cu sistemul occidental. Astfel, în anul 1990, prin H.G. nr. 460/02.05.1990, se înfiinţează Universitatea Tehnică din Oradea, în cadrul căreia a fost înfiinţată Facultatea de Protecția Mediului, printre ale cărei specializări funcționau începând cu anul 1993 Cadastru – profil Geodezie, precum și Inginerie Sanitară și Protectia Mediului – profilul Construcții, aşa cum rezultă din OM nr. 4685 / 07.04.1993. Înfiinţarea specializării Cadastru – profil Geodezie - este anterioară H.G.R. nr. 569 / 1995, privind programul procesului de evaluare academică (aprobat în şedinţa C.N.E.A.A. din data de 09.10.1995).
          Prin înfiinţarea specializărilor „Arhitectură” (1994) şi „Construcţii Civile, Industriale şi Agricole”(2003), pe lângă cele 2 existente – Cadastru şi Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului, crearea Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii în 2002 a devenit iminentă .  Facultatea de Arhitectură și Construcţii, înfiinţată prin H.G. 410/mai 2002, prin desprindere de Facultatea de Protecţia Mediului , şi-a început activitatea în anul universitar 2002 – 2003, in cadrul ei funcționând în profilul Constructii specializările Ingineria Sanitară și Protectia Mediului – acreditata din 2002 si Construcții civile Industriale si Agricole – autorizata provizoriu – 2003.
          Începând cu anul universitar 2003-2004, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii cuprindea specializările Cadastru, Arhitectură, Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului şi Construcţii Civile Industriale şi Agricole, toate la  forma de învăţământ “zi”. Această iniţiativã decurgea din alinierea învăţământului superior românesc la cel european şi mondial.
            Facultatea de Arhitectură și Construcții, redenumită în 2015 ca Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, este o facultate cu 4 programe de studii înrudite, cu mare cerere pe piaţa muncii. Având în vedere că în zonă numărul investitorilor este în continuă creştere, că se elaborează un număr foarte mare de proiecte, care atrag fonduri U.E., totodată, având in vedere specificitatea domeniilor de pregătire, în concordanţă cu nevoile social-economice ale zonei de vest, în special, prin baza materială disponibilă, prin numărul cadrelor didactice existente, precum şi prin numărul de studenţi care au optat pentru aceste programe de pregătire; existenţa acestor programe de studiu reprezintă opţiuni viabile şi de perspectivă ale tinerilor absolvenţi de liceu.
              În prezent, în cadrul facultății există un program de master acreditat pe domeniul Inginerie civilă și Instalații cu durata de 2 ani numit ”Construcții Inteligente și Sustenabile” și un program de master acreditat pe domeniul Inginerie Geodezică, cu o durată de 2 ani, numit „Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism”.
 
 
Domenii şi programe de studii
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ formează specialişti, prin programe de studii acreditate pentru cele două cicluri de învăţământ superior, licenţă și masterat, în următoarele domenii:

Studii universitare de licenţă:
  • Inginerie Civilă / CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE și CONSTRUCȚII PENTRU  SISTEME DE ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI CANALIZĂRI, forma de învățământ cu frecvență (IF);
  • Inginerie Geodezică / MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU, forma de învățământ cu frecvență (IF);
  • Arhitectură / ARHITECTURĂ, forma de învățământ cu frecvență (IF).
 Studii universitare de masterat:
  • Inginerie Civilă și Instalații / CONSTRUCȚII  INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE.
  • Inginerie GeodezicăSISTEME GEOINFORMATICE ÎN CADASTRU ȘI URBANISM.