PLAN STRATEGIC   2021-2025

de dezvoltare instituţională a

Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură,

pentru perioada 2021-2025

„A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este un succes.” 

 Henry Ford 


CUPRINS

  1. Context şi viziune
  2. Obiective Generale
  3. Obiective Specifice creşterii resurselor financiare ale FCCA
                            A. Fonduri ministeriale aferente finanțării de bază;
                            B. Fonduri atrase prin finanțarea suplimentară de excelență;
                            C. Granturi doctorale;
                            D. Venituri proprii atrase prin proiecte/granturi;
                            E. Alte tipuri de venituri prin valorificarea surplusului de capacitate sau servicii.

                 4. Obiective în vederea sprijinirii proceselor educaționale și parteneriatelor

 

 • CONTEXT ŞI VIZIUNE

Obiectivul prioritar al intervalului 2021-2025 îl constituie realizarea unui cadru adecvat de funcţionare eficientă a Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură (FCCA), în vederea atragerii absolvenţilor de liceu spre aceasta, ceea ce implică inclusiv acreditarea programului de studiu Arhitectură. Cu alte cuvinte, se impune conectarea activităţilor FCCA la cele ale întregii universităţi, creându-se un mediu integrat şi atractiv. 

În acest context, corelat cu Planul Strategic al Universităţii din Oradea (UO), în sensul acordării autonomiei facultăţilor, prezentul Plan Strategic urmăreşte un comportament universitar agil și performant. Se vor implementa la nivelul facultăţii acțiuni manageriale pentru o facultate performantă, se va avea în vedere menţinerea tuturor domeniilor de licență, promovarea unor domenii noi de master, a unor programe de perfecţionare şi va aduce în plus termenul de facultate antreprenorială. Astfel, vom putea vorbi de un trend crescător al indicatorilor de performanță universitară coroborat cu acțiuni de modernizare continuă a actului didactic, astfel încât, facultatea să fie capabilă să răspundă solicitărilor economiei acestei zone a ţării şi a Europei.

 • OBIECTIVE GENERALE

Prezentul Plan Strategic susţine, detaliază şi particularizează la nivelul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură, politicile cuprinse în Planul Strategic al UO pentru perioada 2021-2025.

Se impune o echipă de conducere dinamică, performantă academic şi administrativ, care să asigure existenţa şi dezvoltarea facultăţii, pentru a răspunde necesităţilor economiei, respectiv firmelor din domeniul construcţiilor prin:

 • exercitarea unui rol activ al Consiliului Facultăţii în cadrul FCCA;
 • implicarea activă a decanului în activitatea executivă, ca membru al Consiliului de Administraţie al UO;
 • implicarea activă a decanului în activitatea legislaţivă, ca membru al Senatului Universitar.

Se impune exercitarea unui rol managerial activ al Consiliului Facultăţii în ce priveşte:

 • asigurarea calităţii procesulului didactic, activităţii de cercetare-dezvoltare concomitent cu asigurarea managementului calităţii aplicat tuturor proceselor din cadrul FCCA, pentru a satisface așteptările beneficiarilor respectiv pentru  menţinerea calificativelor „grad de înceredere” ale programelor de studii;
 • creşterea nivelului de satisfacţie a partenerilor – studenţi, cadre didactice şi personal administrativ;
 • creşterea atractivităţii programelor de studiu;
 • promovarea facultăţii ca entitate de referinţă, de importanţă şi responsabilitate esenţială în societate;
 • susţinerea cooperării naţionale şi internaţionale cu entităţi cu obiect de activitate identic sau conex, cu asociaţii profesionale precum Ordinul Arhitecţilor din România sau alte asociaţii specifice domeniilor de inginerie; 
 • disponibilitatea unor cheltuieli superioare, funcţionale şi de funcţionare, la nivelul facultăţii. 
 • OBIECTIVE SPECIFICE CREŞTERII RESURSELOR FINANCIARE

Având în vedere că FCCA este dependentă de veniturile pe care UO le poate atrage, va prelua resursele financiare pe care se bazează finanţarea instituţională,:

 1. Fonduri ministeriale aferente finanțării de bază (FB);
 2. Fonduri atrase prin finanțarea suplimentară de excelență (FSE);
 3. Granturi doctorale;
 4. Venituri proprii atrase prin proiecte/granturi;
 5. Alte tipuri de venituri prin valorificarea surplusului de capacitate sau servicii.

Pentru a crește valorile aferente fiecărui tip de venit, trebuie implementate măsuri care, dacă sunt aplicate corect, vor reuși în timp să eficientizeze procesele derulate în cadrul UO respectiv în cadrul FCCA:

 1. Fonduri ministeriale aferente finanțării de bază (FB);
 2. Reducerea ratei de abandon în cadrul FCCA și menţinerea pentru FCCA a tuturor locurilor bugetate alocate de către UO;
 3. Înfiinţarea a cel puţin unui program de master pentru atragerea studenţilor spre un nou ciclu de învăţământ;
 4. Acreditarea programului de studiu Arhitectură, pentru atragerea studenţilor;
 5. Alocarea de locuri bugetate prioritar programelor de licență și master care au un coeficient de echivalare și cost mare, cu menţinerea unui echilibru în cadrul facultăţii.
 • Fonduri atrase prin finanțarea suplimentară de excelență (FSE);

Pentru atragerea spre FCCA a unui procent cât mai mare din total finanțare instituțională bugetară (maxim 26,5 %), se impune luarea următoarelor măsuri:

 

B1:  Predare / învățare (pondere 30%)

 1. Raportul dintre numărul studenților și numărul de cadre didactice (10%)
 1. Identificarea pentru fiecare program de studii a eventualelor dezechilibre, luarea măsurilor pentru atragerea de personal de predare la programul de studii Arhitectură, în special sau, după caz, în funcţie de atractivitatea programelor, stoparea angajărilor. 
 2. Se vor lua măsuri pentru menținerea și creșterea numărului de studenți.

 

 • Raportul numărului de studenți de la ciclul de master și numărul de studenți de la  ciclul de licență (8%)
 1. Creșterea numărului de studenți care studiază la master, prin înființarea a cel puţin unui program de master corespunzător cererii de pe piața muncii;
 2. Pregătirea înființării unui program de studiu în limba engleză pentru atragerea de studenți străini.

 

 • Raportul dintre numărul de cadre didactice cu vârsta de până la 40 ani, inclusiv, și numărul total de cadre didactice (6%)
 1. Atragerea tinerilor talentați, absolvenți de studii doctorale, pentru a deveni  titularii facultăţii noastre prin stimularea de acordare a dreptului de predare la ciclul de licență a activităților aplicative și promovarea planurilor de carieră.

 

 • Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare care au dreptul de a conduce doctorat și numărul de cadre didactice (6%)
 • Stimularea şi ambiţionarea cadrelor didactice pentru obţinerea dreptului de a conduce doctorat respectiv majorarea numărului de cadre didactice cu drept de condudere de doctorat; 
 • În contextul procedurilor UO şi a legislaţiei, se poate impune o politică de promovare în cadrul FCCA;
 • Propuneri de reducere a normei universitare, dacă bugetul permite, pentru aceste categorii de universitari.

 

B2:  Cercetare științifică / creație artistică (pondere 40%)

 • Calitatea resursei umane (12%)
 1. Creșterea scorului pentru fiecare cadru didactic prin raportarea punctajului individual la valoarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior. 
 2. Pentru titularii care nu cresc acest scor anual, se vor propune măsuri de menținere a normei didactice la maxim, depunctarea în selecția pentru mobilități Erasmus, reducerea șanselor de menținere a calității de titular după vârsta de pensionare, alte măsuri, conform procedurilor interne etc.

 

 • Impactul activității științifice / creației artistice (10%)
 1. Se impune creșterea indicilor Hirsch în Web of Science, Scopus și Google Scholar;
 2. Instruirea cadrelor didactice pentru promovarea vizibilității științifice în aceste baze de date;
 3.  Publicarea rezultatelor activității cadrelor didactice în publicații indexate în aceste baze de date, cu prioritate în WEB of Science și SCOPUS.

 

 • Performanța activității științifice / creației artistice / performanței sportive (12%)
 1. Intensificarea publicării de articole / lucrări în reviste sau volume clasificate / indexate ISI, ERIH, ISI Proceedings sau IEEE Proceedings, precum și prin dobândirea de brevete de către titularii FCCA;
 2. Pentru titularii care nu contribuie la acest scor anual, se vor propune măsuri de menținere a normei didactice la maxim, depunctarea în selecția pentru mobilități Erasmus, reducerea șanselor de menținere a calității de titular după vârsta de pensionare, alte măsuri conform procedurilor interne etc.

 

 • Fonduri pentru cercetare științifică / creație artistică (6%)
 1. Atragerea de fonduri din proiecte de cercetare / creație artistică;
 2. Implicarea în proiecte interdisciplinare a cadrelor didactice ale FCCA.

 

B3:  Orientare internațională (pondere 10%)

 • Ponderea mobilităților studențești (5%)
 1. Creșterea raportului dintre numărul studenților care au participat la mobilități, studenți români în străinătate - outgoing și studenți străini în România – incoming (la incoming se aplică un coeficient de multiplicare în valoare de 1,5) și numărul total de studenți înmatriculați în FCCA;
 2. Sprijinirea cadrelor didactice pentru activități de marketing internațional, pentru creșterea și diversificarea parteneriatelor ERASMUS +;
 3. Stimularea studenților FCCA pentru a efectua aceste mobilități printr-o atitudine flexibilă în recunoașterea creditelor dobândite în mobilitatea ERASMUS.

 

 • Ponderea studenților străini înscriși în programe de studii (5%)

Pregătirea înființării unui program de studiu în limba engleză pentru atragerea de studenți străini;

 

B4:  Orientare regională & echitate socială (pondere 20%)

 • Capacitatea de a integra persoanele provenite din medii dezavantajate socio-economic în programe educaționale (5%)
 1. Creșterea numărului studenților proveniți din medii dezavantajate socio-economic prin atragerea acestor categorii de tineri să fie studenți la FCCA;
 2. Consiliere personală cu privire la carieră.

 

 • Contribuția universității la fondul de burse (4%)
 1. Identificarea de noi categorii de burse pentru tinerii studenți cu performanțe prin antrenarea mediului socio-economic.

 

 • Activitatea de practică pentru ciclul de studii de licență (4%)
 1. Creșterea numărului total de ore de practică realizat de studenții cu frecvență, de la ciclul de studii de licență, în mediul angajator, sau în bazele didactice proprii de practică ale UO;
 2. Creșterea numărului de parteneriate cu mediul socio-economic astfel încât fiecare student să poată exersa practica de pregătire profesională conform orelor din planul de învățământ, într-un mediu adecvat;
 3. În cazul în care există granturi pentru astfel de proiecte, FCCA va face demersuri pentru atragerea finanțărilor nerambursabile prin scrierea și implementarea proiectelor;
 4. Promovarea creșterii  parteneriatelor cu agenții economici care prevăd activități de tip ”internship”  pentru studenții UO.

 

 • Fondurile nerambursabile atrase de universitate (2%)
 1. Înfiinţarea de cursuri postuniversitare prin reducerea regiei pentru UO la cota de 10% și bugete atractive pentru lectorii formatori;
 2. Identificarea şi atragerea de fonduri nerambursabile pentru FCCA.

 

 1. Granturi doctorale

Implicarea FCCA în orientarea absolvenţilor pentru a urma al III-lea ciclu de studii – studii doctorale, cu prioritate în cadrul UO.

 

 1. Venituri proprii atrase prin proiecte/granturi;

FCCA va aplica strategia UO de impulsionare a cât mai multor cadre didactice să aplice în echipă sau individual pentru scrierea și derularea proiectelor. 

 

 1. Alte tipuri de venituri prin valorificarea surplusului de capacitate sau servicii;

Implicarea FCCA pentru identificarea posibilelor surse de atragere de venituri: cursuri de formare, servicii de proiectare de specialitate... etc.

 

 1. OBIECTIVE ÎN VEDEREA SPRIJINIRII PROCESELOR EDUCAȚIONALE ȘI PARTENERIATELOR

 

4.1. Procesul de învăţare

Învățământul centrat pe student va rămâne în continuare o preocupare majoră a UO şi a FCCA, prin asumarea şi adaptarea pentru FCCA a obiectivelor prezentate de către ANOSR şi a altor obiective:

 • Revizuirea și actualizarea periodică a planurilor de învățământ, în acord cu cerințele pieței muncii și nevoile societății și asigurarea unei palete mai largi de discipline opționale, în urma unor consultări regulate cu studenții, absolvenții și angajatorii;
 • Actualizarea constantă a fișelor disciplinelor, corelarea acestora, alături de implementarea unor metode de predare eficace și actualizarea bibliografiei; 
 • Dezvoltarea unei culturi a feedback-ului din partea studenților cu privire la activitatea de predare și a modului în care sunt evaluați de către cadrele didactice, găsirea unor soluții corective, realizarea unui follow-up și crearea contextului pentru dezvoltarea competențelor pedagogice ale cadrelor didactice;
 • Sprijinirea, monitorizarea și realizarea unui follow-up cu privire la competențele, abilitățile și aptitudinile dobândite de studenți prin stagiile de practică în cadrul programelor de studii universitare. Monitorizarea constantă a procesului de practică de către tutorele aferent și încheierea / întreruperea colaborării cu entitățile care nu oferă un context favorabil dezvoltării profesionale reale a studenților;
 • Evaluarea cadrelor didactice auxiliare și a personalului administrativ de către studenți pentru măsurarea satisfacției acestora cu privire la serviciile oferite;
 • Adaptarea formelor de predare / examinare contextelor de prevenire ale unor boli transmisibile prin perfecţionarea modului de predare „on-line” chiar cu înlocuirea temporară a modului de predare „faţă în faţă”.

 

4.2. Reducerea abandonului universitar

 1. Organizarea de acțiuni pentru elevi, în vederea alegerii FCCA ca formare universitară pentru o carieră de succes;
 2. Organizarea de acțiuni specifice ”Școlilor de Vară”; 
 3. Monitorizarea anuală a studenților cu risc de abandon universitar și impunerea de măsuri pentru ameliorarea acestor vulnerabilități.

 

4.3. Parteneriatul cu studenții

 1. Implicarea studenților în luarea deciziilor prin reglementări transparente și în conformitate cu legislația în vigoare la nivel de universitate, comisii sau consilii; 
 2. Implicarea studenţilor în activitatea de evaluare şi apreciere a proiectelor acestora cu evidenţierea şi premierea celor mai bune proiecte pe ani de studii şi programe de studii / proiectare;
 3. Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare şi concretizarea acesteia în participări la conferinţe şi activităţi respectiv concursuri studenţeşti; 
 4. Implicarea studenţilor în amenajarea, transformarea şi refuncţionalizarea curţii „Campusului Delavrancea”, într-un mediu prietenos, recreativ dar deopotrivă într-un „atelier în aer liber”, în care să se desfăşoare activităţi, evenimente, să se regăsească expuse rezultate ale preocupărilor acestora;
 1. Implicarea studenţilor FCCA la acțiunile şi evenimentelor studenţeşti organizate în cadrul UO şi FCCA;
 2. Implicarea studenţilor în activităţile de promovare a FCCA.

 

4.4. Digitalizare:

 1. Utilizarea în activitatea de informare / predare / examinare a platformelor de învățământ on-line performant și eficient la Universitatea din Oradea ca formă alternativă sau paralelă de predare;
 2. Echiparea cu dotări, echipamente și tehnologii informaționale adecvate și performante în vederea desfăşurării actului didactic performant;
 3. Preocupări în vederea scăderii gradului de birocratizare, prin utilizarea cât mai accentuată a serviciilor on-line (plăți taxe, admitere, afișări rezultate școlare, solicitări prin adrese etc., conform facilităţilor UO);
 4. Arhivarea electronică, scanarea documentelor, în cadrul secretariatului (cataloage de note, registre matricole etc).

 

4.5. Încurajarea implicării studenţilor FCCA în acţiunile Societăţii  Antreprenoriale  Studențeşti (SAS) a Universității din Oradea

 1. Participarea studenţilor FCCA la acțiunile de coaching organizate în domeniul antreprenoriatului în cadrul UO şi FCCA;
 2. Antrenarea studenţilor FCCA în concursurile de planuri de afaceri și premierea ideilor inovatoare din cadrul UO şi FCCA;
 3. Implementarea în curricula de învățământ a disciplinei Antreprenoriat, ca disciplină opțională, progresiv, la nivel de licență;
 4. Implicarea şi iniţierea studenţilor în activitatea organizaţiilor profesionale.

 

4.6. Transparență instituțională și comunicare

 1. Chestionarea studenților și personalului didactic şi didactic auxiliar cu privire la modalități de îmbunătățire a activităţii academice, a interfeței site-ului web (informații relevante, absențe, alte secțiuni etc.), precum şi a activităţii administrative.
 2. Transparenţa instituţională va fi asigurată prin utilizarea canalelor de comunicare interne (pagina web media.uoradea.ro) şi a mijloacelor de comunicare externă (publicitate şi promovare instituțională, publicaţii, relaţii de parteneriat cu administraţia publică, mediul de afaceri, învăţământul preuniversitar, comunicare cu mass-media). 

 

4.7. Implicarea FCCA în dezvoltarea orașului Oradea şi a judeţului Bihor

Având în vedere domeniile profesionale pe care le acoperă facultatea cu specialişti şi cadre didactice, precum şi domeniile pentru care FCCA pregăteşte absolvenţi, se impune, pe de o parte, implicarea FCCA în proiectele de dezvoltare a oraşului şi judeţului, prin parteneriate cu Primăria Municipiului Oradea, cu Consiliul Judeţean Bihor, cu regii şi firme din Oradea şi din judeţul Bihor, şi pe de altă parte, reciproc, se impune implicarea Primăriei Municipiului Oradea, a Consiliului Judeţean, a diverselor firme de profil în susţinerea activităţii FCCA. 

 

4.8. Vizibilitate, comunicare şi marketing instituţional

 1. Obiectivul strategic major este creșterea vizibilității instituționale a FCCA atât în plan    

    național cât și în plan internațional. În egală măsură acțiunile derulate urmăresc crearea unei 

    identități instituționale. 

 1. Se va avea în vedere transmiterea unei imagini pozitive asupra FCCA, consolidând astfel 

     imaginea publică a facultăţii şi prin implicarea studenţilor.Decan,

Prof.univ.habil. Marcela PRADA