Burse semestrul II 2023-2024

ANUNŢ

În atenția studenților

 CERERILE ȘI ACORDURILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE ÎMPREUNĂ CU ACTELE SOLICITATE SE DEPUN LA SECRETARIAT GATA COMPLETATE ȘI SEMNATE

ÎN  PERIOADA 02.04.2024-15.04.2024 între orele 10-13

CERERILE ȘI ACORDURILE CARE NU SUNT COMPLETATE CONFORM PREVEDERILOR ACTUALULUI REGULAMENT NU VOR FI PRELUATE.

  

 1. Bursele de performanță pe criteriul academic(fosta bursă de merit)

          Pentru bursele de performanță nu se depun cereri, acestea fiind repartizate pe baza criteriului academic pe programe și ani de studii, dar  nu mai puțin de media ponderată 7,00 (șapte 00%)

 

 1. Bursa de ajutor social

            Se acordă semestrial în baza documentelor justificative până la  împlinirea vârstei de 35 de ani.

        Pentru bursele de ajutor social și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte se acordă în baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente.

        Pentru ambele burse se depune o singură cerere cu actele aferente

        - Menționăm că salarul de bază minim net la nivel național este de 2079 lei.

Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor socială și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul II an universitar 2023-2024 sunt  martie 2023 - februarie 2024.

        - Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se ia în considerare veniturile provenite din burse, indiferent de bursă.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului până la împlinirea vârstei de 35 de ani se realizează luând în  calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție copil dacă este cazul.

 

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ și CELE OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE trebuie să conțină următoarele acte:        

 1. Cererea solicitantului (Anexa 4)
 2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia.

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate

 1. Copii de pe certificatul/certificate de deces al/ale părintelui/ părinților, de pe acte de stare civilă/decizia instanței de menținere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți dacă este cazul
 2. Pentru bursele sociale pe cazuri medicale se vor lua în considerare certificat de la medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art.12,lit b, alte documente care certifică diagnosticul bolii(rezultate ale testelor paraclinice, bilete de ieșire din spital, după caz) și dovada luării în evidență de către medicul de la cabinetul medical al Universității din Oradea.
 3. Copii ale cărților de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei(după caz)
 4. Adeverințe elev/student pentru frați/surori
 5. Alte categorii de documente care dovedesc realizarea de venituri permanente în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.(Adeverință de salarizare, cupon pensie, cupon pensii de urmaș ,alocație elevi, cupon pensie alimentară , venitul agricol)
 6. Acordul olograf atât al studentului cât și al membrilor familiei, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (Anexa 4a și Anexa 4c) așa cum sunt precizate în regulament.
 1. ALTE BURSE conform Anexei 1. din Regulamentul de acordare a burselor.

Regulamentul de acordare a burselor se poate descărca de aici.

 

Burse BSR

Burse performanță

Burse socială ocazională

Burse socială
Regulament Burse Sem. II 2023-2024

Acord privind prelucrare date personale burse studenți 

Acord privind prelucrare date personale pentru fiecare membru al familie 

Cerere pentru acordarea bursei sociale 

Declaraţie pe proprie răspundere