Program de studiu Durata Studiilor Diploma/Certificat

Construcții Civile, Industriale și Agricole

4 ani / la zi Diploma de Inginer

Inginerie Sanitară și Protecția Mediului

4 ani / la zi Diploma de Inginer
Măsurători terestre și Cadastru 4 ani / la zi Diploma de Inginer
Arhitectură 6 ani / la zi Diploma de Arhitect
Master Construcții Inteligente și sustenabile (C.I.S.) 2 ani / la zi  

 

 

Construcții Civile, Industriale și Agricole

 

Misiunea programului de studii este aceea de a pregăti ingineri de producţie, de proiectare şi de cercetare în domeniul ingineriei civile capabili de a proiecta, de a executa și de a reabilita construcții de diferite tipuri, de la construcțiile de case familiale până la blocuri, hale industriale, construcții speciale, toate respectând normele europene și legislația românească în domeniu. De asemenea, programul de studii conferǎ inginerilor CCIA competenţe de a conduce firme de construcții, de a controla, organiza și verifica lucrări în cadrul Primăriilor, Consiliilor Județene, Inspectoratul de Stat în Construcții precum şi de a rezolva probleme aplicative şi de cercetare specifice domeniului aferent.

Pregătirea complexǎ dobândită pe parcursul anilor de studii permite absolvenţilor acestui program de studii sǎ se integreze profesional şi la nivelul altor domenii de activitate din spațiul economico- social.

 

Obiectivele programului de studii sunt:

 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi de integrare şi rezolvare a problemelor aplicative din domeniul ingineriei civile printr-o bunǎ pregătire fundamentală (matematică, fizică, informatica) etc.;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice generale şi abilităţi de identificare şi alegere a materialelor de construcții, electrice, electronice, termice etc. Abilităţi de reprezentare în 2D şi 3D, precum şi de graficǎ tehnicǎ;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate constructiilor, ex. Autocad,  Intelsoft, etc ;
 • Dobândirea de abilităţi de utilizare a metodelor numerice în rezolvarea problemelor cu caracter ingineresc;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative de bază privind structura şi proprietăţile materialelor de constructii;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază privind modelarea şi simularea structurilor din constructii;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bazǎ şi abilitǎţi practice în domeniul termotehnicii aplicate;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de proiectare asistată de calculator a  structurilor folosite în construcții şi de modelare 3D a corpurilor;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază şi abilităţi de proiectare pentru construcții din lemn, metalice, beton;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază şi abilităţi necesare pentru organizarea șantierelor și executia efectivă a construcțiilor;

Durata studiilor: 4 ani/ cu frecvență.

 
Inginerie Sanitară și Protecția Mediului
          

Misiunea principală este formarea de specialiști cu înaltă calificare în activitatea de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor și instalațiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților (construcții hidroedilitare), în condițiile asigurării protecției împotriva mediului înconjurător. Prin specificul său, specializarea este situată la granița dintre alte specializări din domeniul inginerie civilă, și anume: Construcții Civile, Industriale și Agricole; Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională; Construcții Hidrotehnice iar prin cunoștințele obținute de studenți în domeniul protecției mediului, specializarea se înrudește cu Ingineria Mediului.

Având în vedere diversitatea domeniilor în care se asigură pregătirea studenților, absolvenții specializării vor fi în măsură să acopere necesarul de cadre specializate în domeniul construcțiilor hidroedilitare, al instituțiilor cu aceste preocupări: prefecturi, primării, regii de gospodărire comunală, agenții de protecția mediului, sectorul de igienă publică din cadrul Poliției Sanitare etc. precum și către activitatea de execuție a construcțiilor din acest segment sau de alte tipuri.

 Obiectivele programului de studii sunt:

 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate constructiilor, ex. Autocad,  Intelsoft, etc ;
 • Dobândirea de abilităţi de utilizare a metodelor numerice în rezolvarea problemelor cu caracter ingineresc;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative de bază privind structura şi proprietăţile materialelor de constructii;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bazǎ şi abilitǎţi practice în domeniul termotehnicii aplicate;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice de bază şi abilităţi necesare pentru organizarea șantierelor și executia efectivă a construcțiilor;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative de bază privind proiectarea și execuția construcțiilor hidroedilitare, în concordanță cu nevoile localităților și situația existentă, asigurându-se astfel:

- alimentarea cu apă potabilă de calitate adecvată;

- evacuarea apelor uzate rezultate ca urmare a folosirii apei;

- evacuarea apelor meteorice în condiții sanitare și de siguranță;

- proiectarea și executarea stațiilor de pompare;

- proiectarea și executarea stațiilor de epurare;

 •  Asigurarea nivelului de cunoștințe minim necesar pentru a înțelege și a pune în practică măsurile impuse de imperativul actual al protecției mediului înconjurător.

 Durata studiilor: 4 ani/cu frecvență.

     
 
 
Măsurători Terestre și Cadastru

 

Misiunea programului de studii constă în formarea de specialiști care folosind ultimile tehnologii din domeniu să asigure realizarea de hărți, planuri, documentații, reprezentări grafice și rapoarte specifice la nivelul teritoriului național, acestea fiind necesare pentru întregul domeniu al construcțiilor. De asemenea în responsabilitatea lor intră determinarea poziției obiectelor în spațiu, determinarea caracteristicilor geometrice ale lucrărilor inginerești aflate pe/sub suprafața terestră, trasarea, măsurarea și urmărirea comportării construcțiilor în timp.

În același timp programul de studiu pregatește specialiști pentru proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor informaționale geografice (GIS) precum și modul de  colectare, analizare, vizualizare  și stocare a datelor în cadrul acestor sisteme.

 Obiectivele programului de studii sunt:

 • Cunoașterea tuturor tehnologiilor necesare pentru realizarea ridicărilor topografice, a lucrărilor de planimetrie și nivelment;
 • Abilităţi de reprezentare în 2D şi 3D, precum şi de graficǎ tehnicǎ;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate lucrărilor de măsurători terestre și cadastru, ex. Mapsys, Autocad, etc ;
 • Crearea, analiza și managementul datelor geodezice și cadastrale;
 • Dobândirea de cunoștințe necesare pentru monitorizarea comportării construcțiilor, precum și pentru monitorizarea și automatizarea măsurătorilor terestre;
 • Cunoașterea noțiunilor de teledetecție și fotogrammetrie digitală;
 • Evaluarea din punct de vedere geodezic și monitorizarea alunecărilor de teren;
 • Dobândirea cunoștințelor necesare pentru proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor informaționale geografice (GIS);
 • Participarea la elaborarea de soluții tehnice pentru asigurarea stabilității versanților și a unor obiective industriale cu destinații diferite.

 Durata studiilor: 4 ani/cu frecvență.

   
 
 
Arhitectură
         

Misiunea programului de studii este motivată de nevoia tot mai mare de specialiști în domeniul arhitecturii și urbanismului, venind în întâmpinarea perspectivelor remarcabile dedezvoltare a municipiilor și orașelor din nord-vestul Transilvaniei. Absolvenții specializării sunt formați ca arhitecți, pregătiți să desfășoare o activitate complexă de proiectare: studii și proiecte de arhitectură, urbanism, amenajări interioare, mobilier și restaurări.

Prin conținutul programelor analitice și activității la planșetă, la cursuri și practica studențească, se asigură pregătirea absolvenților astfel încât aceștia să răspundă bine complexității problemelor de proiectare ivite în exercitarea meseriei de arhitect. În același timp se urmărește potențarea talentului și măiestriei fiecărui absolvent, pentru formarea și conturarea unei adevărate personalități profesional-artistice.

 

Obiectivele programului de studii sunt:

 • Dobândirea de cunoştinţe corespunzătoare despre istoria și teoriile arhitecturii, precum și despre arte, ca  factori  ce  pot  influența  calitatea  conceperii proiectelor arhitecturale;
 • Abilităţi de reprezentare în 2D şi 3D, precum şi de graficǎ tehnicǎ;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate arhitecturii, ex. Arhicad,  Corel Draw, etc ;
 • Capacitatea  de  a  înțelege  profesia  de  arhitect  și  rolul  său  în  societate,  în  special  prin elaborarea de proiecte ținând seama de factorii sociali;
 • Dezvoltarea capacității de a înțelege relațiile dintre oameni și creațiile arhitecturale, pe de o parte, și creațiile arhitecturale și mediul lor, pe de altă parte, precum și capacitatea de a înțelege necesitatea de a armoniza creațiile arhitecturale și spațiile în funcție de necesitățile și scara umană;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi aplicative privind conceperea  construcțiilor  care  să  îndeplinească  cerințele utilizatorilor (estetice și tehnice), respectând  totodată  limitele  impuse  de  buget  și  de  reglementările  în domeniul construcțiilor;
 • Înțelegerea metodelor de cercetare și de pregătire a proiectului de construcție;
 • Dobândirea de  cunoștințe corespunzătoare despre industrii, organizații, reglementări și proceduri care intervin  în  procesul  de  concretizare  a  proiectelor  în  clădiri  și  de  integrare  a  planurilor  în planificarea generală.

 Durata studiilor: 6 ani/ cu frecvență.

 

   

 
 
Master

CONSTRUCŢII INTELIGENTE ŞI SUSTENABILE

 

           Misiunea programului de master constă în principal în formarea de cercetători-proiectanți capabili să asigure viitorul în domeniul construcțiilor și dezvoltării durabile, care să deţină cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a putea contribui la dobândirea unor rezultate competitive pe piaţa internă şi internaţională la instituțiile sau firmele în cadrul cărora vor activa. Scopul fundamental declarat este acela de a oferi cea mai bună formare la nivel universitar de master în domeniul ingineriei civile, astfel încât, prin competenţele dobândite, absolvenţii CIS să răspundă cerinţelor de pe piaţa europeană a muncii şi a activităţilor de cercetare-dezvoltare națională și internaţională. Programul de studii îşi propune aşadar, să fie un promotor în lansarea ideilor novatoare, să marcheze traiectoriile cercetării inginerești de profil şi aprofundarea integrării sale europene.

 Obiectivele programului de studii sunt:

 • Dobândirea de cunoștințe corespunzătoare despre problemele fizice și tehnologiile pentru realizarea de construcții sustenabile;
 • Dobândirea de cunoștințe corespunzătoare despre problemele fizice și tehnologiile pentru realizarea de construcții inteligente;
 • Înțelegerea conceptului de casă pasivă;
 • Cunoașterea legislației europene și a modificărilor aduse anual pentru reducerea efectului construcțiilor asupra schimbărilor climatice;
 • Cunoașterea și eventual îmbunătățirea modului de folosire a energiilor neconvenționale în construcții;
 • Cunoașterea tehnicilor moderne de reabilitare a construcțiilor și alegerea variantelor celor mai sustenabile;
 • Alegerea celor mai eficiente soluții pentru instalațiile aferente construcțiilor
 

Durata studiilor: 2 ani/ cu frecvență.

             În 1976, în cadrul Institutului Pedagogic din Oradea funcționau secţii de subingineri. Cursurile de zi au durat până în anul 1986, iar cursurile serale până în anul 1993. În perioada 1976-1989 numele Institutului Pedagogic s-a schimbat succesiv în Institutul de Studii Superioare şi apoi în Institutul de Subingineri Oradea.
            După revoluţia din 1989, învăţământul superior românesc a revenit la tradiţia românească corelată cu sistemul occidental. Astfel, în anul 1990, prin H.G. nr. 460/02.05.1990, se înfiinţează Universitatea Tehnică din Oradea, în cadrul căreia a fost înfiinţată Facultatea de Protecția Mediului, printre ale cărei specializări funcționau începând cu anul 1993 Cadastru – profil Geodezie, precum și Inginerie Sanitară și Protectia Mediului – profilul Construcții, , aşa cum rezultă din OM nr. 4685 / 07.04.1993. Înfiinţarea specializării Cadastru – profil Geodezie - este anterioară H.G.R. nr. 569 / 1995, privind programul procesului de evaluare academică (aprobat în şedinţa C.N.E.A.A. din data de 09.10.1995).
            Prin înfiinţatea specializărilor „Arhitectură” (1994) şi „Construcţii Civile, Industriale şi Agricole”(2003), pe lângă cele 2 existente – Cadastru şi Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului, crearea Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii în 2002 a devenit iminentă .  Facultatea de Arhitectură și Construcţii, înfiinţată prin H.G. 410/mai 2002, prin desprindere de Facultatea de Protecţia Mediului , şi-a început activitatea în anul universitar 2002 – 2003, in cadrul ei funcționând în profilul Constructii specializarile Ingineria Sanitara si Protectia Mediului – acreditata din 2002 si Constructii civile Industriale si Agricole – autorizata provizoriu – 2003
            Începând cu anul universitar 2003-2004, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii cuprindea specializările Cadastru, Arhitectură, Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului şi Construcţii Civile Industriale şi Agricole, toate la  forma de învăţământ “zi”. Această iniţiativã decurgea din alinierea învăţământului superior românesc la cel european şi mondial. Pornind de la necesitatea modernizării învăţământului românesc şi luând în considerare experienţa din alte ţări, în cadrul  Facultaţii de Arhitectură şi Construcţii, încă de la înfiinţare funcţiona catedra de Cadastru, devenită ulterior Departamentul de Cadastru  și Arhitectură (2011) - organizatoare a specializării din domeniul Ingineriei geodezice:  Măsurători Terestre și Cadastru -  care cuprinde un număr crescând de cadre didactice tinere şi competente. Membrii departamentului colaborează strâns cu membrii altor departamente,  din facultate și din universitate, și totodată cu cadre didactice ale universităților de prestigiu din țară.
            Începând cu anul universitar 2005-2006, în baza acordului de la Bologna, se face trecerea către un învăţământ structurat pe trei nivele (licenţă, masterat şi doctorat), programul de studii din domeniul Ingineriei geodezice, Măsurători Terestre și Cadastru având o durată a ciclului de învăţământ de 4 ani (8 semestre). Amănuntele care prezintă acest program de studii se prezintă amănunţit în capitolul 3 al acestui raport de autoevaluare.
            Facultatea de Arhitectură și Construcții, redenumită în 2015 ca Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, este o facultate cu 4 programe de studii înrudite, cu mare cerere pe piaţa muncii. Având în vedere că în zonă numărul investitorilor este în continuă creştere, că se elaborează un număr foarte mare de proiecte, care atrag fonduri U.E., totodată, având in vedere specificitatea domeniilor de pregătire, în concordanţă cu nevoile social-economice ale zonei de vest, în special, prin baza materială disponibilă, prin numărul cadrelor didactice existente, precum şi prin numărul de studenţi care au optat pentru aceste programe de pregătire; existenţa acestor programe de studiu reprezintă opţiuni viabile şi de perspectivă ale tinerilor absolvenţi de liceu.
In prezent, in cadrul facultatii este un program de master acreditat pe domeniul Inginerie civilă și Instalații cu durata de 2 ani numit ”Constructii Inteligente si Sustenabile” 
 
 
Domenii şi programe de studii
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ formează specialişti, prin programe de studii acreditate pentru cele două cicluri de învăţământ superior, licenţă și masterat, în următoarele domenii:
 • Studii universitare de licenţă:
 • Inginerie Civilă / CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE și CONSTRUCȚII PENTRU  SISTEME DE ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI CANALIZĂRI, forma de învățământ cu frecvență (IF);
 • Inginerie Geodezică / MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU, forma de învățământ cu frecvență (IF);
 • Arhitectură / ARHITECTURĂ, forma de învățământ cu frecvență (IF).
 
 • Studii universitare de masterat:
Inginerie Civilă și Instalații / CONSTRUCȚII  INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE

Inginerie Geodezică / SISTEME GEOINFORMATICE ÎN CADASTRU ȘI URBANISM
 

Secretar programe studii:

ec. Anca TĂTAR

ing. Krisztina BORDEI

Construcții Civile Industriale și Agricole (CCIA),

Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări (CSAAC),

Construcţii Inteligente şi Sustenabile (CIS).

Arhitectură (Arh.),

Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC),  

Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism (SGCU)

 PROGRAMUL CU PUBLICUL: LUNI - VINERI, ORELE 10 - 13

Telefon: +40 259 422 421 / e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Subcategorii

 

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ îşi desfăşoară activitatea de instruire fundamentală în spaţiile proprii, strada Br. St Delavrancea are in compozitie următoarele săli destinate studenti:

- 9 amfiteatre şi săli de curs, cu o suprafaţă de 741,68 m2;

- 12 săli de seminar şi proiecte de an, cu o suprafaţă de 470,78 m2;

- 13 laboratoare, cu o suprafaţă de 530,32 m2, din care 4 laboratoare sunt dotate cu peste 15 calculatoare.

 

Sălile destinate activităţilor didactice de predare – seminarizare – proiecte de an sunt dotate cu utilităţile necesare acestor activităţi: bănci, mese, scaune, table, table inteligente, catedre şi altele, sunt bine iluminate şi beneficiază de o bună încălzire.

            Laboratoarele sunt de asemenea dotate cu scaune, mese, tablă şi altele, precum şi cu dotări moderne specifice: standuri, instalaţii şi utilaje, dispozitive, calculatoare, etc., corespunzătoare laboratorului

            În prezent în toate sălile facultăţii este disponibil accesul la internet fără nici un fel de restricţie cu o viteză de până la 100 Mbs, iar între clădirile universităţii traficul se realizează la 1Gbs.

            Toate sǎlile în care se desfǎşoara activitǎţi didactice de curs dispun de sisteme de tip videoproiector.

            La disciplinele deservite de cadrele didactice ale facultăţilor colaboratoare activitatea se desfăşoară în spaţiile proprii ale acestora, având dotările corespunzătoare specifice.

Menţionăm că la unele discipline o parte din lucrările de laborator sunt efectuate la firmele de profil din Oradea în baza unor convenţii de colaborare.